099 74 73 131

Usluge

 1. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

sukladno čl. 27. Zakona o zaštiti na radu (N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 ), Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganja stručnog ispita (NN 112/14)

 1. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način kod rada s računalom

sukladno čl. 27. Zakona o zaštiti na radu (N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 ) i Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05), Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganja stručnog ispita (NN 112/14)

 1. Osposobljavanjeposlodavca iz zaštite na radu

sukladno čl. 29. Zakona o zaštiti na radu (N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 ) , Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganja stručnog ispita (NN 112/14)

 1. Osposobljavanjeovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu

sukladno čl. 29. Zakona o zaštiti na radu, (N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 ), Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganja stručnog ispita (NN 112/14)

 1. Osposobljavanje povjerenika radnika iz zaštite na radu

sukladno čl. 70. Zakona o zaštiti na radu,(N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 ) , Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganja stručnog ispita (NN 112/14)

 1. Osposobljavanje radnika za provođenjeevakuacije i spašavanja

sukladno čl. 55. Zakona o zaštiti na radu, (N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 )

 1. Osposobljavanje radnika iz zaštite od požara

sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10 ) i Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, (NN 61/94)

 1. Osposobljavanje radnika za pružanje prve medicinske pomoći

sukladno čl. 56. Zakona o zaštiti na radu, N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 ) , Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganja stručnog ispita (NN 112/14)

 1. Stručno osposobljavanje radnika za poslove

sa posebnim uvjetima rada

(viličaristi, rukovatelji električnim kolicima, dizaličari i druga razna zanimanja sa upisom u radnu knjižicu)

sukladno čl. 79. Zakona o zaštiti na radu, (N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 )

 1. Izrada plana i programa osposobljavanja
 1. Izrada procjene rizika iz zaštite na radu

sukladno članku 18. stavka 6. Zakona o zaštiti na radu N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18) i Pravilnika o izradi procjene rizika

(NN broj 112/14)

 1. Izrada procjene rizika za radna mjesta s računalom

sukladno Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN broj 69/05.)

 1. Izrada revizije procjene rizika za radna mjesta s računalom

sukladno Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom( NN broj 69/05.)

 1. Izrada Pravilnika zaštite na radu

sukladno članku 19. Zakona o zaštiti na radu, (N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18)

 1. Izrada Pavilnika zaštite od požara

sukladno čl. 21. Zakona o zaštiti od požara (92/10), Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN broj 116/11),

 1. Izrada Plana evakuacije i spašavanja (tekstualni i grafički dio)

sukladno čl. 55. Zakona o zaštiti na radu,(N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 )

 1. Organizacija i provođenje vježbe evakuaciju i spašavanja

sukladno čl. 55. Zakona o zaštiti na radu,(N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 )

 1. Procjena ugroženosti od požara

sukladno čl. 13, st. 5 Zakona o zaštitit od požara (NN broj 92/10), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 035/94, 110/05, 028/10)

 1. Revizija procjene ugroženosti od požara

sukladno čl. 13, st. 5 Zakona o zaštitit od požara (NN broj 92/10), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN broj 035/94, 110/05, 028/10)

 1. Izrada plana zaštite od požara

sukladno čl. 13, st. 5 Zakona o zaštitit od požara (NN broj 92/10) i Pravilnika o planu zaštite od požara (NN broj 51/12)

 1. Izrada Izvješća i Unutarnjeg plana

sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN broj 110/07), a prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN broj 114/08)

 1. Izrada procjene rizika od velikih nesreća za JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)

SAMOUPRAVE

sukladno čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područja Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 65/2016)

 1. Izrada Plana djelovanja civilne zaštite za JEDINICE LOKALE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

sukladno čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)

 1. Izrada Plana vježbi civilne zaštite za JEDINICE LOKALE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

sukladno čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)

 1. Izrada Operativnog plana civilne zaštite za pravne osobe koje su ODLUKOM NADLEŽNOG

SREDIŠNJEG TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ILI ODLUKAMA IZVRŠNIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

sukladno čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i Pavilnika o nositeljima sadržaja i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načnu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja

 1. Izrada Procjene rizika od velikih nesreća za PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST

KORIŠTENJEM OPASNIH TVARI

sukladno čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)

 1. Izrada Operativnog plana civilne zaštite za PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST

KORIŠTENJA OPASNIH TVARI

sukladno čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i Pavilnika o nositeljima sadržaja i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načnu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja

 1. Ispitivanje električnih instalacija:

(Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije, NN 5/10., čl. 38 Zakona o zaštiti od požara NN 92/10)

 1. Priprema dokumentacije za Ex Agenciju – obavljanje vizualnog , kontrolnog i detaljnog pregleda električnih instalacija i uređaja u ex izvedbi
 1. Ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama

(Tehnički propis za sustave zaštite djelovanja od munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10)

 1. Određivanje razine zaštite od djelovanja munje na građevinama

(Tehnički propis za sustave zaštite djelovanja od munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10) i temeljem Procjene rizika od udara munja)

 1. Vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama

(Tehnički propis za sustave zaštite djelovanja od munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10)

 1. Ispitivanje sigurnosne – protupanične rasvjete

(sukladno čl. 40 Zakona o zaštiti od požara 92/10) i Tehničkih propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)

 1. Ispitivanje funkcionalnosti uređaja (tipkala) za daljinsko isključivanje napajanja

(sukladno čl. 40 Zakona o zaštiti od požara NN 92/10) i Tehničkih propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)

 1. Pregled i ispitivanje radne opreme

(sukladno čl. 42. Zakona o zaštiti na radu,(N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 i Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16), Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

 1. Pregled i ispitivanje dizala – za Inspekt – ing 1 d.o.o. odrađuje ovlašteni podizvoditelj

(Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16) i Propis hrvatskih normi za sigurnost dizala (NN 022/13)

 1. Ispitivanje kotlovskog postrojenja

(sukladno čl. 42. Zakona o zaštiti na radu,(N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 ) i Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16), Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

 1. Ispitivanje učinkovitosti ventilacije

(sukladno čl. 45. Zakona o zaštiti na raduN.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 i i Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (Sl. list br. 38/96 i NN br. 69/97)

 1. Ispitivanje ventilacije u prostorima za pušenje

(sukladno čl. 45. Zakona o zaštiti na radu,N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 ), Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (Sl. list br. 38/96 i NN br. 69/97), Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju duhanskih proizvoda (NN 119/09)

 1. Ispitivanje čimbenika radnog okoliša:

(mikroklima, buka, osvijetljenost)

(sukladno čl. 45. Zakona o zaštiti na radu, N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18) i Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN 29/13) i Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 16/16

 1. Ispitivanje kemijskih štetnosti – za Inspekt – ing 1 d.o.o. odrađuje ovlašteni podizvoditelj

(sukladno čl. 45. Zakona o zaštiti na radu, N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18) i Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 16/16

 1. Ispitivanje elektromagnetnih ventila

(čl. 38. Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10)

 1. Pregled i ispitivanje hidrantske mreže

(čl. 40. Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10), Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, N.N. broj 8/06)., Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)

Vanjske instalacije

Unutarnje instalacije

 1. Pregled i ispitivanje Q H linije

(čl. 40. Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10), Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, N.N. broj 8/06), Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)

 1. Pregled i ispitivanje vatrodojavnog sustava

(čl. 40. Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10), Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)

 1. Pregled i ispitivanje sustava plinodetekcije

(čl. 40. Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10) , Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)

 1. Pregled i ispitivanje sustava za odvođenje dima i topline

(temeljem Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10) , Pravilnik o tehničkim normativima za uređenje za automatsko zatvaranje vrata ili vatrootpornih zaklopaca Sl. list 35/80)

 1. Ispitivanje protupožarnih zaklopki

(temeljem Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10) , Pravilnik o tehničkim normativima za uređenje za automatsko zatvaranje vrata ili vatrootpornih zaklopaca Sl. list 35/80)

 1. Ispitivanje vatrootpornih vrata

(temeljem Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10) , Pravilnik o tehničkim normativima za sustave za odvođenje dima i topline nastalih u požaru Sl. list 45/83)

 1. Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija

(Sukladno čl. 9. st. 3. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, N.N. 108/95, 56/10)

 1. Pregled i ispitivanje spriknler i drenčer sustava

(čl. 40. Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10), Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)

 1. Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara pjenom

(čl. 40. Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10), Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)

 1. Ispitivanje sustava za hlađenje i gašenje spremnika

(Temeljem članka 40. Stavak 1. Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (NN br. 92/10), Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)

 1. Ispitivanje zaštite od preopterećenja motorne zaštitne sklopke/bimetali

(temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja, radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, i 106/07))

 1. Ispitivanje elektromotora u zonama opasnosti:

(temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja, radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, i 106/07))

 1. Pregled i ispitivanje instalacija za odvođenje statičkog elektriciteta

(čl. 38. Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10), Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta, Sl, list 62/73)

 1. Akustična ispitivanja
 • ispitivanje buke okoliša (komunalna buka)

(Temeljem Zakona o zaštiti od buke (NN 30/0, 55/13), (ispitivanja prema HRN ISO 1996 1. dio i 2. dio)

 • ispitivanje zvučne izolacije – do dvije pregrade

– svaka sljedeća pregrada

(Temeljem Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13), ispitivanja prema HRN EN ISO 140-4:1999, HRN EN ISO 140-7:1999, HRN EN ISO 140-14:2006, HRN EN ISO 717-1:2013, HRN EN ISO 717-2:2013 i HRN EN ISO 16283-1:2014)

 1. Ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

(Sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) i Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17), mjerni parametri i metode mjerenja:

 • NO, NO2: HRN ISO 10849:2008
 • O2, CO2, CO: HRN ISO12039:2012
 • dimni broj: HRN DIN 51402-1:2010
 1. Pregled i ispitivanje ventila sigurnosti i manometara

(Temeljem čl. 16 stavak 6 Pravilnika o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom (NN 27/17)

 1. Ispitivanje posuda pod tlakom

(Temeljem Pravilnika o tlačnoj opremi (NN 79/16) i Pravilnika o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom (NN27/17)

 1. Ispitivanje kanalizacijskih sustava i tlačnih cjevovoda

(Temeljem Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine, odvodnje otpadnih voda kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11)

 1. Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava i sustava vodoopskrbe.

(prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007)

 1. Izrada operativnog plana interventnih mjera u slučaju izvanrednog

i iznenadnog onečišćenja voda

 1. Izrada i popunjavanje obrazacaza potrebe Registra onečiščavanja okoliša

(PI-1, PI-2, PI-Z-1, PI-Z-2, PI-Z-3, PI-V, PL-PPO, PGO-PO)

(Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)

 1. Ustrojavanje odgovarajućih očevidnika za otpad –očevidnik

(Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)

 1. Proračun emisija onečišćujućih tvari u zrak – obrazac

(Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)

 1. Izrada Ex priručnika

(Temeljem Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja, radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, i 106/07))

 1. Klasifikacija prostora ugroženosti od zapaljivih prašina (silosi, sišare i dr.)

(Temeljem Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja, radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, i 106/07) i Normi HRN EN 60079-10-2)

 1. Usluge koordinatora I za zaštitu na radu u fazi projektiranja

(sukladno čl. 73. Zakona o zaštiti na radu,N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 )

 1. Usluge koordinatora II za zaštitu na radu prilikom izvođenja radova (sukladno čl. 73. Zakona o zaštiti na radu,N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 )
 1. Poslovi stručnjaka zaštite na radu (Ugovor)

(sukladno čl. 82.Zakona o zaštiti na radu,N.N. broj 71/14. 118/14.154/14, 94/18, 96/18 )

 1. Poslovi ovlaštenika zaštite od požara (Ugovor)

(sukladno Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10)

SERVIS VATROGASNIH APARATA

Posjedujemo veliki servis protupožarnih aparata uključujući i tri pokretna servisa u vozilima.

 • Pregled i ispitivanje vatrogasnih aparata

(Sukladno zakonu o zaštiti od požara NN 92/10 i Pravilniku o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13).

 1. TLAČNA PROBA SPREMNIKA CO2 SVAKIH 5 GODINA

Sukladno Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom NN 27/2017